SADGURU SAINATHA SAMETA PARIVARA DEVATA & SHIKARA PRATISTAPANA MAHA KUMBHABHISHEKAM MAHOTSAVA

Sponsor Name*

Gotra*

Nakshatra*

Rashi*

Address*

Phone*

E-mail*

Pushpalankarana Seva (for all day)

$501.00

Pushpalankarana Seva (for 1 day)

$101.00

Day 1 - Sahasra Modaka Homa

$201.00

Day 2 - Navagraha Homa

$101.00

Sai Paduka Pooja
(limited to 54 sponsors)

$201.00

Sai Moola Mantra Homa

$151.00

Day 3 - Adhivasa Seva

$51.00

Day 4 - Shanaischara Tila Shanthi Homa

$101.00

Jnana Sai Pooja Seva
(limited to 108 Sponsors)

$251.00

Day 5 - Vastra Sponsorship All Deities

$5,001.00

Ganapathi Homa Seva (for 1 day)

$101.00

Visesha Sankalpa Seva (for 1 day)

$501.00

Anna Dana Seva

$101.00 and above

Ashwa Pooja, Gaja Pooja, Go Pooja

$ 51.00 each

Maha Seva Sankalpa Daily (Small Siliver Kalasha) (limited to 87 sponsors )

$3,001.00

Maha Seva Sankalpa Daily (Big Siliver Kalasha)
(limited to 18 sponsors )

$5,001.00

Maha Seva Sankalpa Daily with Shikhara Abhishekam (Hanuman, Dattatreya, Dwarakamai)

$7,500.00

TOTAL $: